AirSon tilluftsystem = Høy ventilasjonseffektivitet.


Når man ventilerer for å oppnå en definert luftkvalitet i et lokale eller i definerte områder (soner) i lokalet så er luftbehovet for ventilasjonssystemet omvendt proporsjonalt med ventilasjonseffektiviteten.
AirSon tilluftsystem representerer en ny måte å tenke ventilasjon. Systemet kan fungere som et selvstendig ventilasjonssystem, eller det kan benyttes som et supplement til andre evt. eksisterende system. Det er et “takmontert” fortrengning ventilasjonssystem hvor luften tilføres via AirSon tilluftventiler, enten over personer eller prosesser for å skape en ren og temperert sone lokalt under ventilen eller at det fungerer som et “konvensjonelt” fortrengning ventilasjonssystem med “takmonterte” ventiler.

Ventilasjonseffektiviteten på et ventilasjonsanlegg defineres som: (Fluft ut-Fluft inn) / (Fluft inn-Fluft pustesone).  F = forurensningsnivå (evt. temperatur) i de ulike områdene/sonene.

For et ventilasjonsanlegg som baseres på fortynningsventilasjon (full omblanding av luften), er den teoretisk max ventilasjonseffektiviteten man kan oppnå = 1. Ofte ligger den lavere. Med tanke på den partikulære forurensningen ligger den ofte helt nede på 0,5.

For et ventilasjonsanlegg basert på fortrengningsventilasjon er teoretisk min ventilasjonseffektivitet = 1, og gjennomsnittlig ventilasjonseffektivitet i oppholdssonen vil ofte ligge i området 1,3 – 4. Og, når vi benytter AirSon AirShower (tilluftsventiler) over ”prioriterte” soner vil ventilasjonseffektiviteten ligge i området 4-100 i området under ventilene. (Ved punktventilasjon av enkelte arbeidsplasser har vi målt en ventilasjonseffektivitet på mer enn 1000)
AirSon Airshower tilluftventil har en overflate og en geometrisk utforming som gjør at luft med undertemperatur kan tilføres rett over operatøren eller prosessen med ubetydelig innblanding av omkringværende luft og uten sjenerende trekk. Når den undertempererte luften synker nedover i rommet fortrenger den varm luft og luft med forurensninger og gir på den måten en ren og temperert sone under ventilen. Når flere ventiler monteres ved siden av hverandre med en senteravstand mellom 1200 og 1500 mm (avhengig av luftmengden som tilføres over ventilen), smelter “luftdusjene” under ventilene sammen og skaper en ren og temperert sone innenfor et definert/prioritert område.I industrien har vi uten å foreta andre tiltak med eksisterende anlegg ennå bytte tilluftventiler og tilføre luften der folk oppholder seg, oppnådd å redusere lufttemperaturen i arbeidssonen fra 30 oC til 20 oC. Tilsvarende, når det gjelder forurensning, har vi oppnådd å redusere eksponeringen de ansatte utsettes for med 80% til 99,8%. Ved bruk av ventilene over arbeidssonen utenfor avtrekkskap, lakkeringsbokser og andre prosesser som avgir mye forurensing har vi, med enkle midler og lave kostnader, oppnådd å redusere eksponeringen operatøren utsettes for med opp til 98%.

Ventilene egner seg også meget godt til bruk som tilluftventiler for anlegg som skal ha generell fortrengningsventilasjon. Ved at ventilene henger i taket er det ikke nødvendig å okkupere verdifullt veggareale med ventiler, tilhørende nærsone og kaldras.


Pga den lave andelen av medrevet luft som systemet gir, får vi en bedre utnyttelse av ventilasjonsluften enn med andre system. Målinger i anlegg, hvor Airson tilluftsystem har blitt installert som erstatning for konvensjonelle fortrengning ventilasjonsystem, har vist at systemet gir en bedre utnyttelse av ventilasjonsluften enn andre konvensjonelle system.
Vi har gjort forsøk med å tilføre luft som er filtrert gjennom HEPA-filter (Asoluttfilter) gjennom ventilen. Forsøket ble utført i et rom med ca 1-2.000.000 partikler pr. ft3 > 0,5µm, og hensikten med forsøket var å finne ut hvor høyt partikkeltall vi fikk i en “ren son” under ventilen. Målingene viste at vi kom opp i kortvarige max konsentrasjoner på ca. 500 partikler pr. ft3 > 0,5µm når vi skapte turbulens under ventilen, men at støvkonsentrasjonen ellers lå mellom 0 og 300 partikler.

I praksis betyr egenskapene til Airson tilluftsystem at vi kan få et generelt ventilasjonsanlegg med høy ventilasjonseffektivtet i tillegg til at vi kan skape lokale “rene” soner i prioriterte områder. Ut over at systemet gir renere luft i de prioriterte sonene, har det i praksis vist seg at systemet også har andre fordeler i forhold til konvensjonelle system med fortynningsventilasjon. Med et fortrengning ventilasjonsystem unngår vi at det dannes turbulente «bakevjer» med lokal oppkonsentrasjon av partikketallet. Ved et konkret anlegg med konvensjonell luft-tilførsel i tak oppnådde vi å redusere partikkeltallet med 75% i de mest belastede områdene uten å foreta andre endringer med anlegget enn å skifte ut eksisterende ventiler med AirSon «luftdusjer».

før mus over bokstavsymboler for forklaring

Lokal ventilasjonseffektivitet.

Når vi nevner et tall for ventilasjonseffekten (VE) på et ventilasjonssystem har vi definert hvor mye forurensning avtrekksluften har opptatt (etter at ventilasjonsluften ble tilført lokalet) i forhold til hvor mye forurensning luften i oppholdssonen nede ved gulv. 

Ved utbedring av eksisterende anlegg er det ikke alltid det er nødvendig å forbedre ventilasjonen for hele lokalet. Ofte er det problemer ved en eller flere arbeidsplasser (deler av prosessen) som er årsaken til at man ønsker å forbedre luftkvaliteten.  Høye lokal ventilasjonseffektivitet (LVE) med AirSon tilluftssystem  gjør det ofte mulig å oppnå dette uten å øke eksisterende luftmengde. Med lokal ventilasjonseffektivitet (LVE) defineres  hvor mye forurensning luften i oppholdssonen har opptatt (etter at ventilasjonsluften ble tilført lokalet) i forhold til hvor mye forurensning vi finner i forhold til i luften i prioritert område under tilluftsventilene. 

Ved  bruk av AirSon tilluftsystem er det ofte mulig å konstruere ventilasjonsanlegg hvor vi oppnår en lokal ventilasjonseffektivitet  LVE > 1000, mens "vanlig" VE i industrisammenheng ofte vil ligge i området mellom 20 og 200 avhengig av hvilke løsninger som er praktisk mulige å gjennomføre og hva som er fornuftig ut fra generelle nytte-/lønnsomhetsvurderinger.

Når:
Forurensing i tilluft = FTL
Generell forurensing i lokalet (utenfor beskyttet område) = GFiL
Forurensing i beskyttet sone "under" tilluftsventiler = FUT

Så er den lokale ventilasjonseffektiviteten LVE=(GFiL-FTL)/(FUT-FTL)

Følgelig blir den totale ventilasjonseffekteten  i prioritert sone under tilluftventilene TVE = VE x LVE


Systemet egner seg meget godt for:
  • Arbeidsplassventilasjon
  • Beskyttelsesventilasjon
  • Rene rom.
  • Prosess ventilasjon
  • Generell ventilasjon i anlegg som er dimensjonert for liten undertemp. på tilluften.Konferanserom
Økonomi

En typisk installasjon med kjøling av de områder der personalet oppholder seg mest, krever ofte bare en kjølekapasitet på 20-30% av ett systemmed blandings ventilasjon der varmelastene blandes omkring fritt i rommet.

Diagram
Diagram
AirSon tilluftsystem er utviklet av Jan Kristenson i Ängelholm/Sverige hvor han har levert mange anlegg for ”Rene rom” og til bedrifter med prosesser som eksponerer de ansatte for løsemidler, lukt, støv og varme. Systemet har også vist seg å være godt egnet for rene rom. Anleggene har vist seg å fungere godt og han har fått mange flergangskunder. Effekten av systemet hans er grundig testet og dokumentert av det Svenske “Arbets Miljø Institutet”. Les rapport herHjem


AirSon AS, Nordseterveien 4 - 1176 Oslo, Tlf (47) 97 95 33 49, e-mail: post@airson.no